11.9.09

Partioversikten: SV.
13 - 14. september er det klart for stortingsvalg. Politikk er for mange forvirrende, uoversiktlig og komplisert. Hva står de ulike partiene for, egentlig? Hva skal jeg stemme? Hva er viktig for meg?

- Velkommen til den store partioversikten på Sofsen.com!

Fremover skal jeg ta for meg et parti om gangen og presentere dem etter tur. Jeg skal selvfølgelig (pve så godt jeg kan å) skrive nøytralt og forsøke å gjøre det enkelt å forstå :)

! Legg merke til linker for mer informasjon rundt emnet.
____________________________________________________

Her kommer Sosialistisk Venstreparti (SV).Som du ser er de på venstresiden i norsk politikk.


Fem kjappe:

Stiftet: 1975.
Partileder: Kristin Halvorsen.
Ungdomsparti: SU.
Ideologi: Sosialisme og demokratisk sosialisme.
Hjemmeside: www.sv.no.


Kristin Halvorsen.

Kort om ulike hovedområder innenfor SVs politikk:

Miljø. SV skriver på sin hjemmeside: "Det må en radikal omlegging av samfunnet til for å få utslippene av klimagasser ned på et akseptabelt nivå. SV satser på jernbane og kollektivtrafikk, miljøvennlig energi og teknologi, redusert oljeutvinning og rensing av gasskraftverk". SV vil blant annet: 1) Redusere oljeutvinningstempoet. "Lofoten og Vesterålen må gjøres til varig vernede petroleumsfrieområder", 2) trappe opp investeringene i jernbanen til 10 milliarder kroner per år. SV vil starte utbyggingen av høyhastighetsnett innen 2015, 3) prioritere energieffektivisering og ha en storstilt satsing på fornybare energiformer. Les mer om SVs miljøpolitikk her.

Skole. Jeg lar SVs Bård Vegar Solhjell (Kunnskapsminister) tale for denne saken:Utenriks. SV skriver: "Dagens NATO-styrker bidrar ikke til fred og sikkerhet for sivilbefolkningen. Tvert i mot har flere flyktninger og sivile blitt drept. Tilliten til de internasjonale styrkene er liten. For hver bombe som faller øker oppslutningen om Taliban". SV vil: 1) Avvikle den norske deltakelsen i ISAF-styrkene i Afghanistan. "FN bør overta ansvaret for sikkerhet og stabilisering", 2) styrke Norges sivile og humanitære innsats, og "bidra til en politisk løsning på afghanernes premisser", 3) "styrke kvinners rolle i det afghanske samfunnet ved å prioritere bistand til områder med kvinnelig lederskap og støtte opplæring for kvinnelige parlamentarikere". Hva gjelder krigen i Gaza har leder Halvorsen uttalt følgende: "Vi skal gjøre alt i vår makt for å få slutt på overgrepene som nå begås mot palestinerne". Les mer om SVs utenrikspolitikk her.

Kultur. SV vil bryte båndene mellom stat og kirke. SV vil: "1) Ha et løft for folkebiblioteker, kulturskoler, museer og lokale kulturbygg over hele landet, 2) styrke kommuneøkonomien for å styrke det lokale kulturlivet, men også arbeide for at statlige kulturmidler blir jevnere fordelt utover i hele landet, 3) styrke de frivillige kulturorganisasjonens virksomheter, både økonomisk og ved delegering av makt, 4) videreutvikle lokale og regionale kulturbygg og møtesteder. Samtidig vil vi skape større rom for kultur der folk er til daglig, som på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, på sykehus, institusjoner og i fengsler, 5) innføre en nasjonal makspris for kulturskolen. SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører, 6) styrke de estetiske fagene i skolen, og vektlegge estetisk kompetanse sterkere gjennom hele opplæringen. Kunst og kultur må bli en naturlig del av skoledagen, 7) utvide kulturformidlingen i den kulturelle skolesekken til å gjelde alle barn og unge fra barnehage til videregående skole. Den kulturelle skolesekken må også inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk, 8) gjøre forsøksordningen med kulturkort for barn og unge til en permanent ordning for hele landet, 9) at statlige institusjoner som Rikskonsertene og Riksgalleriet skal nå større deler av Norge".

SV legger også vekt på at Norge er et flerkulturelt samfunn, og "vil skape møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer, og øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet. Vi ønsker å bedre rekrutteringen av kunstnere med minoritetsbakgrunn til blant annet de nasjonale kulturinstitusjonene, og er positive til kvoteringsordninger for å nå dette målet. SV vil styrke samisk kultur ved å bedre Sametingets muligheter til å drive en aktiv kulturpolitikk, og ved å støtte tiltak og institusjoner som formidler samisk kultur".

Finans. SV ønsker å opprette en fordelingskommisjon, "som skal utrede hvordan de økonomiske forskjellene i samfunnet kan reduseres". Les mer om det her. SV skriver: "En politikk for lav arbeidsløshet, små forskjeller og en sterk velferdsstat er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på. I tillegg må de som ikke har muligheten til å få arbeid sikres en inntekt". SV mener i likhet med AP og SP at jo mer du tjener, jo mer skal du betale i skatt.

SV vil (blant annet): "1) ha sterk politisk kontroll over pengepolitikken for å sikre hovedmålene om høy sysselsetting, stabil produksjon og for å unngå for høy inflasjon, 2) øke den økonomiske innsatsen fra det offentlige i nedgangstider for å skape sysselsetting og bærekraftig vekst. I oppgangstider må staten føre en politikk som sikrer økonomien til viktige investeringer i infrastruktur og offentlig sektor. Skattepolitikken er et redskap for å overføre kapasitet, 3) at Norge skal jobbe mot skatteparadiser, for eksempel gjennom et globalt regelverk for offentlig innsyn i skatteparadis, 4) styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet.Fra venstre: (Fornyings- og administrasjonsminister) Heidi Grande Røys, (miljø- og utviklingsminister) Erik Solheim, (partileder) Kristin Halvorsen, (forsknings- og høyere utdanningsminister) Tora Aasland.

Eldreomsorg. SV har utarbeidet fem punkter de mener er grunnleggende for en god eldreomsorgpolitikk: 1) ha økt grunnbemanning, 2) høyere lønn, 3) rett til heltid, 4) kvalitet og kompetanseløft, 5) nei til stoppeklokkeomsorg. For å lese om punktene, trykk her.

SV vil også: 1) styrke og utvikle lokalsykehusene, og sikre gode desentraliserte helsetjenester over hele landet, 2) avvikle foretaksmodellen, og fjerne bruken av stykkprisfinansiering, 3) styrke lavterskeltilbud som helsestasjonene og skolehelsetjenesten, 4) foreslå en forpliktende opptrappingsplan for primær helsetjenesten, med fokus på forebygging og rehabilitering, 5) fortsette opptrappingen innenfor psykisk helsevern og på rusfeltet, med økt fokus på forebygging og rehabilitering.

Asyl- og innvandringspolitikk. SV vil: 1) Skille kirke og stat slik at ulike tros- og livssyn stiller likt i grunnlov og øvrig lovverk, 2) fjerne skolens kristne formålsparagraf, 3) legge praktisk til rette for ulike religiøse samfunn, blant annet ved planlegging av gravlunder, 4) arbeide mot forbud mot klesdrakt eller bruk av kleskoder som uttrykker kulturell, sosial eller religiøs tilhørighet, 5) etablere et offentlig ombud mot etnisk diskriminering, 6) styrke opplysningsarbeid om former for og grunner til rasisme, 7) arbeid for å hindre at ungdom rekrutteres til og etablerer seg i høyreekstremistiske organisasjoner og miljøer, 8) bekjempe angrep på rettssikkerheten til etniske eller religiøse minoriteter, som gjør disse gruppene mer utsatt for overvåkning, utvisninger eller opphevelse av statsborgerskap, 9) arbeide for at Norge skal ta i mot flere FN-kvoteflyktninger.

Helse. SV skriver: "I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil ha en gjennomgang av egenandeler i sosialsektoren for å skjerme spesielle grupper, og redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå. Høye egenandeler har en rekke uheldige konsekvenser. Fattige risikerer å bli alvorlige syke fordi de ikke har råd til å betale egenandeler ved legebesøk. Storforbrukere av helse- og sosialtjenester rammes særlig hardt, da kommunale egenandeler ikke inngår i den nasjonale skjermingsordningen, Tak-2. SVs landsstyre mener styrking av helse- og sosialsektoren må skje gjennom skattesystemet, ikke gjennom økte egenbetalinger som i realiteten er en økt skatt på sykdom. Slike egenbetalinger rammer ulikt og er svært usolidarisk".

SV passer for deg dersom du...

- fremdeles ønsker en rødgrønn regjering.
- støtter deg bak at SV er det partiet som har utarbeidet forslag til vedtak om kjønnsnøytral ekteskapslov og er det partiet, av alle partiene på Stortinget, som har kjempet mest for denne saken. (Objektivt, sa du? Dette er faktisk fakta).
- mener at jo mer du tjener, jo mer skal du betale i skatt.
- mener at staten skal ha den reelle makt til å styre og fordele godene i samfunnet.
- ønsker en radikal miljøpolitikk.
- mener at flere skoler bør pusses opp.
- er i mot at Norge har soldater i Afghanistan.
- ønsker at Lofoten og Vesterålen blir varig vernede petroleumsfrieområder.
- er enig i at vi skal ta i mot flere FN-kvoteflyktninger.
- også vil øke reisestipendet for studenter.
- vil styrke lokalsykehusene.
- er opptatt av kvinners rettigheter, spesielt innenfor arbeidsmarkedet.
- også mener at "små forskjeller og en sterk velferdsstat er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på".
- mener at Norge som et flerkulturelt samfunn bør komme bedre frem i kulturlivet.
- også vil utvide studiestøtte til 11 måneder.
- vil styrke kollektivtrafikken, fremfor økt bilisme.
- sier nei til EU.
- støtter deg bak at SV ønsker å bruke minst 3 milliarder kroner i året for å stoppe avskoging, "og dermed redusere det globale utslippet av klimagasser. SV mener all import av tropisk trevirke som ikke er tilfredsstillende miljøsertifisert må forbys".
- vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene i norsk natur.
- vil kjempe for bedre og flere rettigheter for enslige/single.
- støtter deg bak at SV vil motvirke frafall i den videregående skolen gjennom mer praksis i undervisningen. (To av ti ungdommer fullfører ikke videregående opplæring).
- vil skille stat og kirke.
- også mener at alle skoler, høyskoler og universiteter skal ha universelt utformede bygg og anlegg, og at elever og studenter skal ha rett til tilpasset undervisning og tilrettelagt eksamen dersom de har behov for det. SV skriver: "Det må stilles krav om at minst 30 prosent av nye boliger bygges universelt utformet. Vi vil gi gi tilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for å ansette personer med nedsatt funksjonsevne".
- ønsker likelønn.
- vil satse på den offentlige skolen ved å sikre flere lærere og billigere SFO for alle.
- ønsker gratis barnehage.

Ei litta bonus: www.oppavsofaen.no Har du sjekket ut dette?


... Noe du savner?


Kjør debatt!


Kilder:

- http://sv.no/

- http://su.no/
- http://no.wikipedia.org/wiki/Sosialisme
- http://no.wikipedia.org/wiki/Demokratisk_sosialisme
- http://www.tv2.no/community/bloggbilder/kjetilloset/sv_logo_1196059396.jpg
- http://www.sv.no/Forside/Partiet/Folkevalgte-organer/SV-i-regjering

31 kommentarer:

 1. heeij:) er jeg først til å kommentere?:D

  SvarSlett
 2. De får min stemme :)

  SvarSlett
 3. David: Min og! Det ser man kanskje på dette innlegget, om man leser mellom linjene. Hehe.

  SvarSlett
 4. Johanna: Hehe. Du var visst det!

  SvarSlett
 5. Sv får min stemme også :)

  SvarSlett
 6. "Støtter deg bak at SV vil motvirke frafall i den videregående skolen gjennom mer praksis i undervisningen. (To av ti ungdommer fullfører ikke videregående opplæring)."
  Så enig! Det er mange yrkesfaglige linjer på skolen min (selv går jeg MDD), og de snakker alltid om at de driter langt i almennfagene de har uansett. Bedre at de ikke lærer potensregning enn at de ikke fullfører videregående!

  SvarSlett
 7. De har dessverre ikke imponert meg stort i den regjeringen som har vært nå... Og jeg er uenig i mange av deres punkter. Dessverre :/

  SvarSlett
 8. Sv har ikke min stemme :) - du, har ikke hatt den enda. Wanna help nå?

  SvarSlett
 9. de har allerede fått en stemme fra meg! :)

  SvarSlett
 10. Støtter SV æ også! :)
  Kjempe flott at du lage sånt som det hær, du e en blogger æ virkelig ser opp til! Fortsett med den gode jobben du gjør (y)

  SvarSlett
 11. Sv liker jeg pga
  . "styrke kvinners rolle i det afghanske samfunnet ved å prioritere bistand til områder med kvinnelig lederskap og støtte opplæring for kvinnelige parlamentarikere".

  . SV vil bryte båndene mellom stat og kirke.

  . Det må en radikal omlegging av samfunnet til for å få utslippene av klimagasser ned på et akseptabelt nivå

  Mye bra her! Skulle ønske jeg var 18!

  SvarSlett
 12. Jeg heier på SV! :D

  SvarSlett
 13. Kommer du til og skrive om DLF også? hvorfor hører man egentlig ikke noe om det partiet? er ikke veldig interesert i politikk, men fant nettop ut at dette partiet faktisk eksisterer. og de tok interessen min med engnang. Individuell frihet er en fin ting:)

  SvarSlett
 14. SV er gode på miljæ. Problemet er at de blir hindret av AP. De er alt for dårlige på småbedrifter, trangsynte på skoler og svake på å holde løftene sine. Nei, blir venstre på meg i år.

  SvarSlett
 15. Nei, nei, nei. Jeg tror jeg blir mer forvirret av partioversikten og alle debattene. Aner ikke hvilket parti som får min stemme, og jeg skal stemme I MORGEN! Uff, kan hende det blir sånn at jeg spiller Bingo på stemmelokalet og velger en tilfeldig én. Vi får håpe det ikke skjer :)

  SvarSlett
 16. Jeg er ikke gammel nok til å stemme, men skulle jeg stemt, hadde jeg stemt SV! :)

  SvarSlett
 17. http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=579966

  Først dø litt av en blogger sitt snakk om puppene sine mens de halvveis henger ute, men så kommer flotte du og får vist deg med din herlige humor!

  DU ER BEST!

  :)

  SvarSlett
 18. Heidu, nå har jeg postet intervjuet med deg!

  SvarSlett
 19. Partiet rødt?

  SvarSlett
 20. Hadde jeg hatt stemmerett hadde de fått min stemme, men er dessverre bare 14 enda ;)

  SvarSlett
 21. TAKK for at du har skrevet hele denne partioversikten, du har hjulpet meg veldig! Har linket til deg på bloggen min. :-)

  SvarSlett
 22. Jeg er nok venstre-fan jeg, men sv er ganske greit det.. Men syns sv skryter litt av å være "miljøparti", men de tør ikke å leve den rollen fullt ut. De sier at det kanskje ville vært lurt å ikke utvinne olje i Vesterålen og Lofoten, men hadde de virkelig brent for miljøet hadde de turt å love at det ikke skulle bores olje der mens de satt i regjering. Sv blir litt for påvirket av Ap og tør ikke helt å kjempe mot oljeutvinning, noe jeg mener man må kjempe mot hvis man skal kalle seg et miljøparti.

  SvarSlett
 23. Jeg har skrevet om deg på bloggen min :) Hvis du vil lese det kan du følge linken: http://tyras.blogg.no/1252790095_tale_til.html

  SvarSlett
 24. SV passer for deg, dersom du...

  - vil avskaffe monarkiet.


  Føler det er ganske viktig å få med :-)

  SvarSlett
 25. Bra jobba, Sofie. I desse egoistiske Frp-tider gjev du meg meir tru på ungdomen og framtida!

  SvarSlett
 26. Endelig var det SV sin tur ja. Bra jobba Sofsen, syns du har fått med deg de viktigste sakene dere samtidig som du gir et overblikk over partiet. Syns det var noe som manglet i selve gjennomgangen, men det tok du jo med i oppsumeringen så da var det greit :)
  Tommel opp :D

  SvarSlett
 27. Anonym: Ja SV vil avskaffe monarkiet og vil også gi 16 åringer stemmerett. Begge deler er jeg helt imot, men man kan ikke være enig i absolutt alt et parti mener. Dessuten er sjangsen for at de får gjennomslag for det nesten ikke-eksisterende.

  SvarSlett
 28. I like this!
  Heia SV!

  SvarSlett
 29. Hvordan stiller SV seg til Eu? Supert med svar på min blogg! :-)

  SvarSlett
 30. Hadde jeg hatt stemmerett, skulle jeg stemt på SV (:

  SvarSlett
 31. Ntåå, SV skulle egentlig fått min stemme også, men idiot som jeg er - stemte jeg FEIL. Haha. Tenkte at "Heey, venstre er sikkert det samme som SV" :- ) Noe sier meg at jeg burde ha fulgt med på partioversikten din før jeg stemte.. Haha. Heldigvis klarte de seg uten stemmen min, men om 4 år SV! DA!

  SvarSlett